ประกาศเจตนารมณ์ของสถานศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 – โครงสร้าง

O2 – ข้อมูลผู้บริหาร

O3 – อำนาจหน้าที่

O4 – แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา

O5 – ข้อมูลการติดต่อ

O6 – กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์

O7 – ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 – Q&A

O9 – Social Network

การบริหารงาน

O10 – แผนปฏิบัติราชการประจำปี

O11 – รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

O12 – รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

O13 – คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

O14 – คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16 – รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O17 – E-Service

  1. ระบบ RMS
  2. ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ
  3. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
  4. ห้องสมุดดิจิทัล

การบริหารเงินงบประมาณ

O18 – แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

O20 – รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 – แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22 – ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23 – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O24 – รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 – นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26 – การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27 – หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

O29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O30 – ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O31 – ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 – ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33 – การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O34 – นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

O35 – การมีส่วนร่วมของผู้อำนวยการสถานศึกษา

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O36 – การปรเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

O37 – การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 – การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

แผนป้องกันการทุจริต

O39 – แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O40 – รายงานการกำกับติดตามการดำเนินป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

O41 – รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

O42 – มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

O43 – การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา