นิเทศนักศึกษา ระบบทวิภาคี

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพลองมอบหมายให้คณะครูออกนิเทศนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระบบทวิภาคี สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2566 ณ อมตะนคร จังหวัดชลบุรี และจังหวัดปทุมธานี

Nathee Nooknic'k

2 March 2023

การปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ก่อนฝึกงานในหน่วยงาน/สถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายมนต์ชัย ชุ่มเย็น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้รับมอบหมายจาก นายชัชวาล วงค์ใหม่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพลอง เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ก่อนฝึกงานในหน่วยงาน/สถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2566

Nathee Nooknic'k

21 February 2023

กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านกีฬาเพื่อห่างไกลยาเสพติด

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นางสุภาภรณ์ จันทร์สว่าง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพลอง ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพลองเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านกีฬาเพื่อห่างไกลยาเสพติด ภายใต้ชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปีการศึกษา 2565 มีการจัดเดินขบวนพิธีเปิด รณรงค์กิจกรรมต้านยาเสพติด มีการแข่งขันกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน และสันทนาการ เพื่อสร้างความสนุก ความสามัคคีปองดองในหมู่คณะ Link : ประมวลภาพกิจกรรม

Nathee Nooknic'k

17 February 2023

สถานศึกษาอาชีวศึกษาต้นแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

นายชัชวาล วงศ์ใหม่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพลอง เข้ารับโล่ห์รางวัลสถานศึกษาอาชีวศึกษาต้นแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในการประชุมส่งเสริมและพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษาและสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาแผนงานบูรณาการต่อการต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

Nattakorn Chinasakunkaeo

15 February 2023

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานกลึงชิ้นงาน ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยการอาชีพลอง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานกลึงชิ้นงานในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2566ในโอกาสนี้นายชัชวาล วงศ์ใหม่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพลอง ได้ไปร่วมให้กำลังใจแก่นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ด้วย

Nathee Nooknic'k

3 February 2023