ประวัติและความเป็นมา

วิทยาลัยการอาชีพลอง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2540 ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ เลขที่ 94 หมู่ 10 ถนน รพช.แม่ปาน – ดอนมูล ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ มีพื้นที่รวมทั้งหมด 92 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0-5458-3117 เว็บไซต์วิทยาลัยการอาชีพลอง www.lic.ac.th E-mail : liclong.phrae@gmail.com (งานสารบรรณ)


ปรัชญา

วิสัยทัศน์กว้างไกล ใฝ่ใจคุณธรรม ส่งเสริมทักษะ เสียสละเพื่อสังคม

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยการอาชีพลอง เป็นสถานศึกษาที่มุ่งจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้ได้คุณภาพมาตรฐานการอาชีวศึกษา โดยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของชุมชน ตลอดจนการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และสามารถอยู่ร่วมในสังคมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

พันธกิจวิทยาลัย

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านวิชาชีพ

สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ให้ก้าวทันเทคโนโลยี