บุคลากรงานสื่อการเรียนการสอน

หัวหน้างาน


นายเกษมสันต์ ยะตินันท์
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน

เจ้าหน้าที่


นางปิยนุช แสนบ่อ
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน

ผู้ช่วยงาน


นางสาวชนินทร์พร ปัญญาดี

นายนที ศรีนะ

ณัฐกรณ์ จินสกุลแก้ว