ประกาศ การเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพลอง จะเปิดทำการเรียน – การสอน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบ อำนาจให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพลอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีอำนาจดำเนินการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การเปิดภาคเรียนฤดูร้อนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติเปิดทำการเรียน การสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๖๒ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๖๓ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ลงทะเบียนเรียนตามประสงค์ โดยมีรายละเอียดดังนี้