ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ระดับชั้นสาขาวิชาสาขางานชายหญิงรวม
ปวช.1การบัญชีการบัญชี145
652020101การบัญชี/1 (ช.บช.1/1 (ปกติ) )145
ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11516
652020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (ช.คอม.1/1 (ปกติ) )11516
ปวช.1ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล10010
652010201เครื่องมือกล/1 (ช.ชก1/1 (ปกติ) )10010
ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง24529
652010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ช.ชฟ.1/1 (ปกติ) )14317
652010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ช.ชฟ.1/2 (ปกติ) )10212
ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์27027
652010101ยานยนต์/1 (ช.ชย.1/1(ปกติ) )14014
652010102ยานยนต์/2 (ช.ชย.1/2 (ปกติ) )13013
ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์549
652010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ช.ชอ.1/1 (ปกติ) )549
ปวช.2การบัญชีการบัญชี11920
642020101การบัญชี/1 (ช.บช.2/1 (ปกติ) )01212
642020102การบัญชี/2 (ช.บช.2/2 (ทวิภาคี) )178
ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11213
642020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (ช.คอม.2/1 (ปกติ) )11213
ปวช.2ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล13114
642010201เครื่องมือกล/1 (ช.ชก 2/1 (ปกติ) )13114
ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง12416
642010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ช.ชฟ.2/1 (ปกติ) )12416
ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์23023
642010101ยานยนต์/1 (ช.ชย.2/1(ปกติ) )909
642010102ยานยนต์/2 (ช.ชย.2/2 (ทวิภาคี) )14014
ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์336
642010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ช.ชอ.2/1 (ปกติ) )336
ปวช.3การบัญชีการบัญชี21012
632020101การบัญชี/1 (ช.บช.3/1 (ปกติ) )21012
ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ3811
622020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (ช.คอม.3/1 (ปกติ) )011
632020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (ช.คอม.3/1 (ปกติ) )3710
ปวช.3ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล14115
60210201เครื่องมือกล/1 (ช.ชก.3/1 (ปกติ) )101
632010201เครื่องมือกล/1 (ช.ชก 3/1 (ปกติ) )13114
ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง26834
61210401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ช.ชฟ.3/1 (ปกติ) )101
632010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ช.ชฟ.3/1 (ปกติ) )11415
632010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ช.ชฟ 3/2 (ปกติ) )14418
ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์22022
60210101ยานยนต์/1 (ช.ชย.3/1(ปกติ) )101
622010101ยานยนต์/1 (ช.ชย.3/1 (ปกติ) )101
632010101ยานยนต์/1 (ช.ชย.3/1(ปกติ) )606
632010102ยานยนต์/2 (ช.ชย.3/2 (ทวิภาคี) )14014
ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์4913
622010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ช.ชอ.3/1 (ปกติ) )022
632010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ช.ชอ.3/1 (ปกติ) )4711
ปวส.1การบัญชีการบัญชี41822
653020101การบัญชี/1 (ส.บช.1/1 (ม.6) )123
653020103การบัญชี/3 (ส.บช.1/3 (ทวิภาคี) )31619
ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล12012
643010201เครื่องมือกล/1 (ส.ทผ.2/1 (ทวิ) )101
653010201เครื่องมือกล/1 (ส.ทผ.1/1 (ทวิภาคี) )11011
ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์18018
653010101เทคนิคยานยนต์/1 (ส.ชย.1/1 (ทวิภาคี) )18018
ปวส.1เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล099
653020401ธุรกิจดิจิทัล/1 (ส.คอม.1/1 (ม.6 ทวิภาคี) )022
653020402ธุรกิจดิจิทัล/2 (ส.คอม.1/2 (ทวิภาคี) )077
ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง9110
653010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ส.ชฟ 1/1 (ทวิภาคี) )9110
ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม415
653010501อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/1 (ส.ชอ.1/1 (ทวิภาคี) )415
ปวส.2การบัญชีการบัญชี22022
643020101การบัญชี/1 (ส.บช.2/1(ม.6) )011
643020102การบัญชี/2 (ส.บช.2/2(ปกติ) )21416
643020103การบัญชี/3 (ส.บช.2/3(ทวิภาคี) )055
ปวส.2เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล16117
643010201เครื่องมือกล/1 (ส.ทผ.2/1 (ทวิ) )16117
ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์17017
62310102เทคนิคยานยนต์/2 (ส.ชย.2/2 (ทวิ) )101
643010101เทคนิคยานยนต์/1 (ส.ชย2/1 (ม.6 ปกติ) )404
643010102เทคนิคยานยนต์/2 (ส.ชย.2/2 (ทวิ) )12012
ปวส.2เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล2810
633020401ธุรกิจดิจิทัล/1 (ส.คอม.2/1(ม.6) )011
643020401ธุรกิจดิจิทัล/1 (ส.คอม.2/1(ม.6) )112
643020402ธุรกิจดิจิทัล/2 (ส.คอม.2/2(ทวิ) )167
ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง21324
633010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ส.ชฟ.3/1(ม.6) )505
643010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ส.ชฟ.2/1(ม.6) )606
643010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ส.ชฟ.2/2(ทวิ) )10313
ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม325
643010501อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/1 (ส.ชอ.2/1(ทวิ) )325

บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น

ระดับชั้นชายหญิงรวม
ปวช.1682896
ปวช.2533992
ปวช.37136107
ปวส.1472976
ปวส.2613495
รวม300166466