รายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ครู)

ตามประกาศวิทยาลัยการอาชีพลอง ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู จำนวน 1 อัตรา วิทยาลัยการอาชีพลอง นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรของวิทยาลัยการอาชีพลอง ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยการอาชีพลอง โดยได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับที่รหัสประจำตัวสอบชื่อ – นามสกุล
1001นายสุรชัย พรมมา
2002นายคมกริช มะโนมูล
3003นายอนุชิต ศิริรัตน์

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อลำดับที่ 1 ตามบัญชีข้างต้นมารายงานตัว โดยให้นำเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามรายการดังแนบท้ายประกาศนี้ มารายงานตัว ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ ที่งานบุคลากร อาคารสำนักอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพลอง เพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการต่อไป ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2566

หมายเหตุ เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 กันยายน 2566

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ