บุคลากรแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

หัวหน้าแผนก


ปิยะพงษ์ อินต๊ะยศ

ครูประจำแผนกวิชา


นายวัชรพงศ์ สุวรรณเลิศ

เขมจิรา บุญสุข