บุคลากรงานวัดผลและประเมินผล

หัวหน้างาน


นางอุไรวรรณ ชมสวน
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล

เจ้าหน้าที่


นางสาวอรสิริยา เต็มสี
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล

ผู้ช่วยงาน


นายอนุศร ทับทิม

กัลย์สุดา แหวนทองคำ

นายปกรณ์ อินทร์ไชย

นายนที ศรีนะ