บุคลากรงานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)

หัวหน้างาน


นายเทพฤทธิ์ วิทยาวุฒิไกร
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)

ผู้ช่วยงาน


นายปิยะวัฒน์ วงศ์ทนะ

นางสาวชนินทร์พร ปัญญาดี

อุไรวรรณ ชมสวน