โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 นายชัชวาล วงศ์ใหม่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพลอง เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) สำหรับ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 นำคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ รับฟังการอภิปราย หัวข้อ การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรม ในการดำเนินและการให้บริการของบุคลากร การป้องกันการเกิดความเสี่ยงการทุจริต และการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ โดย นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 และหัวข้อ แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย นายจตุพร ณ จันตา จากสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดแพร่