ITA 2023

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของสถานศึกษา เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ

1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ
3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการ  ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของสถานศึกษา เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้สาธารณะได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ
1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้อำนวยการสถานศึกษา การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริ
2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมินเพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในสถานศึกษา และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ประกาศเจตนารมณ์ของสถานศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
O1โครงสร้าง – แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถานศึกษา
– แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่าง เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
ข้อมูลอ้างอิง
O2ข้อมูลผู้บริหาร– แสดงข้อมูลของผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
– แสดงข้อมูลของผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา – แสดงข้อมูล อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้
1) ชื่อ-นามสกุล
2) ตำแหน่ง
3) รูปถ่าย
4) ช่องทางการติดต่อของผู้อำนวย การสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หรือ Line หรือ E-mail เป็นต้น
บุคลากรฝ่ายบริหาร – วิทยาลัยการอาชีพลอง (lic.ac.th)
O3อำนาจหน้าที่– แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนดคำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการ – วิทยาลัยการอาชีพลอง (lic.ac.th)
O4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน– แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
– มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย และตัวชี้วัด
– เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566
แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยการอาชีพลอง – วิทยาลัยการอาชีพลอง (lic.ac.th)
O5ข้อมูลการติดต่อ– แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
– แสดงข้อมูลการติดต่อของสถานศึกษา อย่างน้อยประกอบด้วย
1) ที่อยู่สถานศึกษา
2) หมายเลขโทรศัพท์
3) E-mail
4) แผนที่ตั้ง
ช่องทางการติดต่อ/ร้องเรียน – วิทยาลัยการอาชีพลอง (lic.ac.th)
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง– แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของสถานศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้านการจัดการศึกษา – วิทยาลัยการอาชีพลอง (lic.ac.th)

ประชาสัมพันธ์

ที่ข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
O7ข่าวประชาสัมพันธ์ – แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษาเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566ข้อมูลอ้างอิง
วิทยาลัยการอาชีพลอง – Long Industrial and Community Education College (lic.ac.th)
facebook : วิทยาลัยการอาชีพลอง

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ที่ข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
O8Q&A – แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วย งานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ, Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้นข้อมูลอ้างอิง
กล่องข้อความรับฟังความคิดเห็น – วิทยาลัยการอาชีพลอง (lic.ac.th)
วิทยาลัยการอาชีพลอง – Long Industrial and Community Education College (lic.ac.th)
facebook : วิทยาลัยการอาชีพลอง
Facebook Messenger
O9Social Network– แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของสถานศึกษาที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสถานศึกษา ยกตัวอย่าง เช่น Facebook, Twitter,Instagram เป็นต้นวิทยาลัยการอาชีพลอง – Long Industrial and Community Education College (lic.ac.th)
ช่องทางการติดต่อ/ร้องเรียน – วิทยาลัยการอาชีพลอง (lic.ac.th)

การบริหารงาน

ที่ข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
O10แผนปฏิบัติราชการประจำปี– แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี
– มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ
– เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ใน ปี พ.ศ. 2566
ข้อมูลอ้างอิง
แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยการอาชีพลอง – วิทยาลัยการอาชีพลอง (lic.ac.th)
O11รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน– แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีในข้อ O10
– มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความ ก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน
– สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี– แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานของปี พ.ศ. 2565 อย่างน้อย – ประกอบด้วย ดังนี้
1) ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม
2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
3) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

การปฏิบัติงาน

ที่ข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
O13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน – แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาที่ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
– มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อย 1 คู่มือ ซึ่งเป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร ตัวอย่าง เช่น คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียน คู่มือการปฏิบัติงานงานพัสดุ เป็นต้น
ข้อมูลอ้างอิง
ข้อมูล O13

การให้บริการ

หมายเหตุ: การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน สำหรับหน่วยงานที่ มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจำนวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความสำคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน

ที่ข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
O14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ – แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับสถานศึกษา ซึ่งใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับสถานศึกษา
– มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อย 1 คู่มือ ซึ่งกำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร ตัวอย่าง เช่น คู่มือการให้บริการงานการเงิน เป็นต้น
ข้อมูลอ้างอิง
ข้อมูล O14
O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ– แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของสถานศึกษา
– สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ ปี พ.ศ. 2566
O16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ– แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสถานศึกษา
เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
O17E–Service– แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังสถานศึกษา ตัวอย่างเช่น การร้องเรียน ร้องทุกข์ การ การประสานงานใช้สถานที่ เป็นต้น
– สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
– ระบบ RMS
– ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ
– กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
– ห้องสมุดดิจิทัล

การบริหารเงินงบประมาณ

ที่ข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี – แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี
– มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย ประกอบด้วย งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร และงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2566
ข้อมูลอ้างอิง
O18
O19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน– แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในข้อ O18
– มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อย ประกอบด้วย ความก้าว หน้าการใช้จ่ายงบประมาณ
– สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
O20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี– แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
– มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อยประกอบ ด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
– เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ที่ข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ – แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราช บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566
*กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือการจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สถานศึกษาอธิบายเพิ่มเติม โดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว
ข้อมูลอ้างอิง
O21
O22ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ– แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่าง เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
– เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566
ข้อมูลอ้างอิง
O22
O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน– แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา
– มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
– เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
ข้อมูลอ้างอิง O23
O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี– แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา
มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
– เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ที่ข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
O25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล – เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2566
– แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด (ผอ.) หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของสถานศึกษา
ข้อมูลอ้างอิง
ข้อมูล O25
O26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล– แสดงการดำเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อ o25
เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล– แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2566 อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้ 1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 3) การพัฒนาบุคลากร 4) การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี– แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อย ประกอบด้วย ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

การส่งเสริมความโปร่งใส

ที่ข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
O29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ – แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อย ประกอบ ด้วย รายละเอียดวิธีการที่บุคคล ภายนอกจะทำการร้องเรียน ราย ละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ และระยะเวลาดำเนินการข้อมูลอ้างอิง
ข้อมูล O29
O30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ– แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์ของสถานศึกษา โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
– สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
O31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ– แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา
– มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อย ประกอบด้วย จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และจำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
– สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
*กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ที่ข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
O32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น – แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์
– สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
ข้อมูลอ้างอิง
ข้อมูล
กล่องข้อความรับฟังความคิดเห็น – วิทยาลัยการอาชีพลอง (lic.ac.th)
O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม– แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา
– เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ที่ข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
O34นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) – แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน จะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy)
– ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน (ผอ.)
เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
ข้อมูลอ้างอิง
ข้อมูล
O35การมีส่วนร่วมของผู้อำนวยการสถานศึกษา– แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด (ผอ.)
– เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาด้านคุณธรรมและโปร่งใส
– เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ที่ข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
O36การปรเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี – แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
– มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
– เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
ข้อมูลอ้างอิง
ข้อมูล
O37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ– แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของสถานศึกษา
– เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36
– เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ที่ข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม – แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนของสถานศึกษา มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่และบทบาท ทางสังคม
– เป็นการดำเนินการที่สถานศึกษาเป็นผู้ดำเนินการเอง
– เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
ข้อมูลอ้างอิง
ข้อมูล

แผนป้องกันการทุจริต

ที่ข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
O39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต – แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุ ประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา
– มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และช่วงเวลาดำเนินการ
– เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566
ข้อมูลอ้างอิง
ข้อมูล
O40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน– แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ O39
– มีข้อมูลรายละเอียดความ ก้าวหน้า อย่างน้อย ประกอบด้วย ความ ก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และราย ละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน
สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะ เวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี– แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ที่ข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูล
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา – แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564 อย่างน้อย ประกอบด้วย ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ (หากไม่ได้ดำเนินการให้แสดงมาตรการที่ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา)
– มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล
ข้อมูลอ้างอิง
ข้อมูล
O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา– แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
– มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
– เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566