ประกาศงดการจัดการเรียน การสอน วันที่ 16 มิถุนายน 2566

เนื่องด้วย วิทยาลัยการอาชีพลอง ได้กำหนดการจัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 จึงขอประกาศให้นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี งดการจัดการเรียนการสอน ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 และทำการเรียน การ สอนชดเชยในรูปแบบออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 หากมีการเปลี่ยนแปลงจากนี้ วิทยาลัยฯ จะประกาศให้ครู นักเรียน นักศึกษาทุกคนทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ของทางวิทยาลัยฯ www.lic.ac.th ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2566