Carousel imagehttp://semapoll.moe.go.th/app/poll/poll.phpCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นายชัชวาล วงศ์ใหม่

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพลอง

วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยการอาชีพลอง

เสมาโพล กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญตอบแบบสำรวจความคิดเห็น เรื่อง นโยบาย "MOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย"

ขอความร่วมมือหน่วยงาน/สถานศึกษา ส่งให้กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้

- ผู้ปกครอง

- นักเรียน นักศึกษา

- ครู และบุคลากรทางการศึกษา

- ประชาชนทั่วไป

ตอบแบบสำรวจได้ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย.-4 ก.ค.65 เวลา 12.00 น.

ที่ http://semapoll.moe.go.th/app/poll/poll.php

กิจกรรมของวิทยาลัย

รับเกียรติบัตรผลงานดีเด่นในการสร้างและการเป็นพลเมืองดี

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ฉีดวัคซีน Pfizer นักเรียนนักศึกษา เข็มที่ 2

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันปิยมหาราช 2564

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ฉีดวัคซีน Pfizer นักเรียนนักศึกษา เข็มที่ 1

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Fix it จิตอาสา บ้านนาตุ้ม - บ้านต้นม่วง

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพลอง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการ E-Service

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่