แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ปี 2566

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน เชิญชวนบุคลากรภายในสถานศึกษา ที่ทำงานในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของวิทยาลัยการอาชีพลอง สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ โดยสามารถทำแบบสอบถามได้ที่ >> ลิ้งค์นี้ << หรือ สามารถแสกน QR Code ด้านล่างนี้ได้