homepage

10000001_2207130882251
no_gift_policy
lic_2023
previous arrow
next arrowข่าวประชาสัมพันธ์

เพิ่มเติม

ข่าวประกาศทั่วไป

รายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ครู)

ตามประกาศวิทยาลัยการอาชีพลอง ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู จำนวน 1 อัตรา วิทยาลัยการอาชีพลอง นั้น บัดนี้ การเลือกสรรของวิทยาลัยการอาชีพลอง ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยการอาชีพลอง โดยได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ ลำดับที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ – นามสกุล 1 001 นายสุรชัย พรมมา 2 002 นายคมกริช มะโนมูล 3 003 นายอนุชิต ศิริรัตน์ ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อลำดับที่ 1 ตามบัญชีข้างต้นมารายงานตัว โดยให้นำเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามรายการดังแนบท้ายประกาศนี้ มารายงานตัว ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ ที่งานบุคลากร อาคารสำนักอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพลอง เพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการต่อไป […]

เพิ่มเติม


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง