บุคลากรแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

หัวหน้าแผนก


นายนที ศรีนะ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ครูประจำแผนกวิชา


นางสาววลัยลักษณ์ เขียนงาม

ณัฐกรณ์ จินสกุลแก้ว