บุคลากรแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

หัวหน้าแผนก


นายทศพล ภู่สวาสดิ์

ครูประจำแผนกวิชา


นายสุรชัย พรมมา

คมกริช มะโนมูล

นายสุรพล ใจธรรม

สมศักดิ์ แซ่พ่าน