แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ปี 2566

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เชิญชวนผู้รับบริการหรือติดต่อใช้บริการของสถานศึกษา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของวิทยาลัยการอาชีพลอง สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ โดยสามารถทำแบบสอบถามได้ที่ >> ลิ้งค์นี้ << หรือ สามารถแสกน QR Code ด้านล่างนี้ได้