นิเทศนักศึกษา ระบบทวิภาคี

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพลองมอบหมายให้คณะครูออกนิเทศนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระบบทวิภาคี สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2566 ณ อมตะนคร จังหวัดชลบุรี และจังหวัดปทุมธานี