บุคลากรแผนกคอมพิวเตอร์ธุกิจ

หัวหน้าแผนก


นายบรรจง วงศ์ใจมา

ครูประจำแผนกวิชา


นายเกษมสันต์ ยะตินันท์

นางสาวชนินทร์พร ปัญญาดี

นายวรเชษฐ์ แก้วดำ

นางสาววธัญลักษณ์ เกตุ้ย