การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2566

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2565) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายในการส่งเสริมองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านธุรกิจแก่ผู้เรียน ภายใต้กระบวนการบ่มเพาะธุรกิจของผู้เรียนของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินนำโดยท่านผู้อำนวยการจันทรา ส่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง และคณะกรรมการการประเมิน ได้ดำเนินการประเมินตามเกณฑ์และตัวชี้วัดในคู่มือศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา (ปรับปรุง กันยายน 2563) และดำเนินการส่งผลการประเมินไปยังคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับภาคต่อไป

Nathee Nooknic'k

28 June 2023

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบการประเมิน ปีการศึกษา 2565)

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 นายชัชวาล วงศ์ใหม่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพลอง เป็นประธานเปิดการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบการประเมิน ปีการศึกษา 2565) โดยมีคณะกรรมการในการประเมินผู้ประกอบการอาชีวศึกษาจำนวน 9 ท่าน นำโดยนางสุภาภรณ์ จันทร์สว่าง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพลอง และนายมนต์ชัย ชุ่มเย็น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพลอง ร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะ ระดับสถานศึกษาโดยมีจำนวนธุรกิจทั้งหมด 4 ธุรกิจ ได้แก่ ธุกิจเดิมจำนวน 3 ธุรกิจ และธุรกิจใหม่จำนวน 1 ธุรกิจ ได้แก่ 1. ธุรกิจฮิมดอยคาเฟ่ 2. ธุรกิจน้ำดื่มวิทยาลัยการอาชีพลอง 3. ธุรกิจปกแดงออโต้คาร์เซอร์วิส 4. ธุรกิจน้ำพริกน้ำย้อยฮิมดอย ณ ห้องประกันคุณภาพ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพลอง

Nathee Nooknic'k

14 June 2023

ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะและสำเร็จการศึกษาที่เป็นเจ้าของธุรกิจ

นางสาวอริศรา แปงเอ่ย สถานที่ประกอบการ : ที่อยู่ 12/1 หมู่ 7 ตำบลห้วยอ้อ  อำเภอลอง จังหวัดแพร่  ลักษณะธุรกิจ : ถ่ายเอกสารและพิมพ์งาน

Nathee Nooknic'k

5 July 2021

ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะและสำเร็จการศึกษาที่เป็นเจ้าของธุรกิจ

นางสาวทิพวรรณ  ปัญญากอง   สถานที่ประกอบการ : ตลาดห้วยอ้อ   สินค้า : น้ำพริกน้ำย้อย ลักษณะธุรกิจ : ขายปลีกและขายส่ง

Nathee Nooknic'k

5 June 2021