การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบการประเมิน ปีการศึกษา 2565)

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 นายชัชวาล วงศ์ใหม่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพลอง

เป็นประธานเปิดการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบการประเมิน ปีการศึกษา 2565) โดยมีคณะกรรมการในการประเมินผู้ประกอบการอาชีวศึกษาจำนวน 9 ท่าน นำโดยนางสุภาภรณ์ จันทร์สว่าง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพลอง และนายมนต์ชัย ชุ่มเย็น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพลอง ร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะ ระดับสถานศึกษาโดยมีจำนวนธุรกิจทั้งหมด 4 ธุรกิจ ได้แก่ ธุกิจเดิมจำนวน 3 ธุรกิจ และธุรกิจใหม่จำนวน 1 ธุรกิจ ได้แก่ 1. ธุรกิจฮิมดอยคาเฟ่ 2. ธุรกิจน้ำดื่มวิทยาลัยการอาชีพลอง 3. ธุรกิจปกแดงออโต้คาร์เซอร์วิส 4. ธุรกิจน้ำพริกน้ำย้อยฮิมดอย ณ ห้องประกันคุณภาพ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพลอง