การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2566

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2565)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายในการส่งเสริมองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านธุรกิจแก่ผู้เรียน ภายใต้กระบวนการบ่มเพาะธุรกิจของผู้เรียนของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินนำโดยท่านผู้อำนวยการจันทรา ส่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง และคณะกรรมการการประเมิน ได้ดำเนินการประเมินตามเกณฑ์และตัวชี้วัดในคู่มือศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา (ปรับปรุง กันยายน 2563) และดำเนินการส่งผลการประเมินไปยังคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับภาคต่อไป