ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะและสำเร็จการศึกษาที่เป็นเจ้าของธุรกิจ

นางสาวทิพวรรณ  ปัญญากอง  

สถานที่ประกอบการ : ตลาดห้วยอ้อ  

สินค้า : น้ำพริกน้ำย้อย

ลักษณะธุรกิจ : ขายปลีกและขายส่ง