ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะและสำเร็จการศึกษาที่เป็นเจ้าของธุรกิจ

นางสาวอริศรา แปงเอ่ย

สถานที่ประกอบการ : ที่อยู่ 12/1 หมู่ 7 ตำบลห้วยอ้อ 

อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 

ลักษณะธุรกิจ : ถ่ายเอกสารและพิมพ์งาน