บุคลากรแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

หัวหน้าแผนก


นายเทพฤทธิ์ วิทยาวุฒิไกร

ครูประจำแผนกวิชา


นายปิยะวัฒน์ วงศ์ทนะ

นางกรรณิการ์ ยาวิปา

นางอุไรวรรณ ชมสวน

นางสาววารุณี อุตสัง

นางสาวอัจจิมา กองคำ