บุคลากรแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

หัวหน้าแผนก


นายธีรุตม์ปกรณ์ นาทธีรนันท์

ครูประจำแผนกวิชา


นายวงศกร อะนันทา