บุคลากรแผนกวิชาช่างยนต์

หัวหน้าแผนก


นายปกรณ์ อินทร์ไชย

ครูประจำแผนกวิชา


ทนงศักดิ์ คำเหลือง

นายจิระศักดิ์ แม่หล่าย

นายอนุศร ทับทิม

นายบุญลือ ปักศรี

นายปิยวัฒน์ ดอกผึ้ง