บุคลากรแผนกวิชาการบัญชี

หัวหน้าแผนก


นางสาวปาริชาต สวยรูป

ครูประจำแผนกวิชา


นางกัญปภาณณัฏฐ์ นาทธีรนันท์

นายประภาส ขุนชุ่ม

นางสุจิตรา คูหา

กัลย์สุดา แหวนทองคำ