แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายเทพฤทธิ์ วิทยาวุฒิไกร

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ห้องเรียนออนไลน์

นายปิยะวัฒน์ วงศ์ทนะ

นางกรรณิการ์ ยาวิปา

นางอุไรวรรณ กันทวงค์

นายพงศกร วงศ์ไทย

นางสาววารุณี อุตสัง

นางสาวอัจจิมา กองคำ