แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน

นายธีรุตม์ปกรณ์ นาทธีรนันท์

หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน

นายวงศกร อะนันทา