สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายทศพล ภู่สวาสดิ์

หัวหนเาสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายสุรชัย พรมมา

นายคมกริช มะโนมูล

นายสุรพล ใจธรรม