สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายนที ศรีนะ

หัวหน้าสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายณัฐกรณ์ จินสกุลแก้ว

นางสาวภัชราพร เสาร์แก้ว