สาชาวิชาช่างยนต์

นายวิชัย มันจันดา

หัวหน้าสาชาวิชาช่างยนต์

นายปกรณ์ อินทร์ไชย

นายจิระศักดิ์ แม่หล่าย

ว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์ คำเหลือง

นายอนุศร ทับทิม

นายบุญลือ ปักศรี

นายปิยวัฒน์ ดอกผึ้ง