สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

นายผดุง สีเขียว

หัวหน้าสาขาวิชาช่างกลโรงงาน

นายปิยะพงษ์ อินต๊ะยศ

นายวัชรพงศ์ สุวรรณเลิศ

นางสาวเขมจิรา บุญสุข