สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายบรรจง วงศ์ใจมา

หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายเกษมสันต์ ยะตินันท์

นางสาวชนินทร์พร ปัญญาดี

นางสาวธัญลักษณ์ เกตุ้ย

นายวรเชษฐ์ แก้วดำ