สาขาวิชาการบัญชี

นางสาวปาริชาต สวยรูป

หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี


นางกัญปภาณณัฏฐ์ นาทธีรนันท์

นายประภาส ขุนชุ่ม

นางสุจิตรา คูหา

นางสาวกัลย์สุดา แหวนทองคำ