สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายบรรจง วงศ์ใจมา

หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายเกษมสันต์ ยะตินันท์

นางพิมลณัฐ กิ่งจำปา

นางสาวสินีนุช หมื่นอาสา

นางสาวชนินทร์พร ปัญญาดี