แผนการสอน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563