ศูนย์บ่มเพาะ

แนะนำศูนย์บ่มเพาะวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพลอง

ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะและสำเร็จการศึกษาที่เป็นเจ้าของธุรกิจ

นางสาวทิพวรรณ ปัญญากอง

สถานที่ประกอบการ : ตลาดห้วยอ้อ

สินค้า : น้ำพริกน้ำย้อย

ลักษณะธุรกิจ : ขายปลีกและขายส่ง