แผนการสอน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

  • นายทศพล ภู่สวาสดิ์

  • นายสุรชัย พรมมา

  • นายคมกริช มะโนมูล

  • นางสาววิภารัตน์ ข่มอาวุธ

  • นายสุรพล ใจธรรม

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

  • นายผดุง สีเขียว

  • นายปิยะพงษ์ อินต๊ะยศ

  • นาวัชรพงศ์ สุวรรณเลิศ

  • นายปานวิทย์ แก้วมาธิ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563