ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

📣ประกาศวิทยาลัยการอาชีพลอง เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีงานเชื่อมประสาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

📣ประกาศวิทยาลัยการอาชีพลอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีงานเชื่อมประสาน

📣ประกาศวิทยาลัยการอาชีพลอง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

📣ประกาศวิทยาลัยการอาชีพลอง เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) ชุดปฏิบัติการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีงานเชื่อมประสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๔)

📣ประกาศวิทยาลัยการอาชีพลอง เรื่อง คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2565 1/23

📣ประกาศวิทยาลัยการอาชีพลอง เรื่อง ยกเลิกประกาศราคาซื้อชุดปฏิบัติการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีงานเชื่อมประสาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

📣ประกาศวิทยาลัยการอาชีพลอง เรื่องระกาศราคาซื้อชุดปฏิบัติการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีงานเชื่อมประสาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

📣ประกาศวิทยาลัยการอาชีพลอง เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) ชุดปฏิบัติการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีงานเชื่อมประสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ครั้งที่ )

📣ประกาศวิทยาลัยการอาชีพลอง เรื่อง คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2565 1/24

📣ประกาศวิทยาลัยการอาชีพลอง เรื่อง ยกเลิกประกาศราคาซื้อชุดปฏิบัติการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีงานเชื่อมประสาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)บันทึกข้อความ จดหมายข่าวฉบับที่ 1

บันทึกข้อความจดหมายข่าว-ฉ 3 4 .pdf

บันทึกข้อความ จดหมายข่าวฉบับที่ 3 และ 4

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพลองฉบับที่ 8.pdf

ประกาศฯ แผนเผชิญเหตุรองรับโควิด

ประชาพิจารณ์ (ร่าง).pdf
แบบปรับปรุงอาคารเรียนและปฎิบัติการ 3 ชั้น.pdf
ปร4+ปร.5.pdf
บก.01+แบ่งงวดงาน.pdf

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพลอง เรื่อง ประชาวิจารณ์ (ร่าง) รายการปรับปรุง อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น

ใบสมัครครูไฟฟ้า-แปลง.pdf

ประกาศฯ รับสมัครครูไฟฟ้า

ประกาศแผน.pdf

ประกาศฯ รายการปรับปรุงอาคารเรียน

IMG_20210930_0002.pdf

ประกาศฯผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4

ประกาศงานวัดผล.pdf

ประกาศฯ งานวัดผล 1/2564

ประกาศกำหนดการเปิดปิดและลงทะเบียนเรียน-ภาคเรียนที่-2-ปีการศึกษา-2564.pdf

ประกาศฯ เปิด-ปิด ภาคเรียน 2/2564

ประกาศจัดตั้ง.pdf

ประกาศฯ จัดตั้งและบริหารศูนย์พัฒนาฯ

ประกาศงดการเรียนการสอน(on site).pdf

ประกาศฯ งดการเรียนการสอนรูปแบบ On-site

มาตรการป้องกัน.pdf

ประกาศฯ มาตราการป้องกันโควิด

ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนชดเชย.pdf

ประกาศฯ การเรียนการสอนชดเชย

ประกาศผู้ชนะประกวดราคา ไตรมาส 3 2564.pdf

ประกาศฯ ผู้ชนะการประกวดจัดซื้อจัดจ้าง 3

ประกาศงดการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการมาที่วิทยาลัย..pdf

ประกาศฯ งดการเรียนการสอนรูปแบบออนไซต์

กำหนดเปิดปิดภาคเรียนที่ 1 2564.pdf

ประกาศฯ เปิด-ปิดภาคเรียนที่ 1/2564

ประกาศผลฤดูร้อน 2563.pdf

ประกาศฯ ผลการเรียนภาคฤดูร้อน 3/2563