บุคลากรงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

หัวหน้างาน


นายจิระศักดิ์ แม่หล่าย

เจ้าหน้าที่


นางสาวอรสิริยา เต็มสี

นางสาวศิริวรรณ สรรกุล

ผู้ช่วยงาน


นายประภาส ขุนชุ่ม

นายอนุศร ทับทิม

ปิยะพงษ์ อินต๊ะยศ

นายวัชรพงศ์ สุวรรณเลิศ

นายนที ศรีนะ

ปิยะพงษ์ อินต๊ะยศ