ผู้บริหารสถานศึกษา

นายชัชวาล วงศ์ใหม่

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพลอง

นายมนต์ชัย ชุ่มเย็น

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

แผนงานและความร่วมมือ

นางสุภาภรณ์ จันทร์สว่าง

รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร

กิจการนักเรียนนักศึกษา

ข้าราชการครู

นายธีรุตม์ปกรณ์ นาทธีรนันท์

นายบรรจง วงศ์ใจมา

นางสาวปาริชาต สวยรูป

นายผดุง สีเขียว

นายเทพฤทธิ์ วิทยาวุฒิไกร

นายวิชัย มันจันดา

นางสาวรัชดาภรณ์ นวลแย้ม

นายเกษมสันต์ ยะตินันท์

นายนที ศรีนะ

นายปกรณ์ อินทร์ไชย

นายปิยะพงษ์ อินต๊ะยศ

นายวัชรพงศ์ สุวรรณเลิศ

พนักงานราชการ

นายจิระศักดิ์ แม่หล่าย

ว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์ คำเหลือง

นายทศพล ภู่สวาสดิ์

นายประภาส ขุนชุ่ม

นางพิมลณัฐ กิ่งจำปา

นางสุจิตรา คูหา

นางอุไรวรรณ กันทวงค์

นายสุรเกียรติ มูลบุตร

ครูพิเศษสอน

นายสุรชัย พรมมา

นางสาวสินีนุช หมื่นอาสา

นายอนุศร ทับทิม

นายบุญลือ ปักศรี

นายปานวิทย์ แก้วมาทิ

นายวงศกร อะนันทา

นางสาวชนินทร์พร ปัญญาดี

นายณัฐกรณ์ จินสกุลแก้ว

นายคมกริช มะโนมูล

นายปิยวัฒน์ ดอกผึ้ง

นางสาวภัชราพร เสาร์แก้ว

นางสาวกัลย์สุดา แหวนทองคำ

นายพงศกร วงศ์ไทย

นางสาวภิมลฑิพย์ ทนันชัย

นางสาววิภารัตน์ ข่มอาวุธ

เจ้าหน้าที่

นายศรัณยพงศ์ จันทร์สว่าง

นางสาวสิริโสภา เป็งดิบ

นางสาวโศรยา ม้าแก้ว

นางสาวอรอุมา กันหา

นางปิยนุช แสนบ่อ

นางนุชนาถ ยาแก้ว

นางพิชญาภา ชูชื่น

นางมลฤดี วงศ์ใจมา

นางสาวอรสิริยา เต็มสี

นางสาวจุฑารัตน์ ก๋าพรม

นางกันยู มาหมี

นางสาววารุณี อุตสัง

นักการภารโรง แม่บ้าน คนขับรถ

นายวันชัย ใจยาว

นางประภาพร มังมูล

นางพรรณี อัจจิมา

นายกฤษณพงศ์ อัศวมงคล

นายพิเชษฐ์ หมื่นขันธ์

นายบุญธรรม ปั๋นจักร