ข้อมูลทั่วไป

วิทยาลัยการอาชีพลอง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2540 ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ เลขที่ 94 หมู่ 10 ถนน รพช.แม่ปาน - ดอนมูล ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ มีพื้นที่รวมทั้งหมด 92 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0-5458-3117 เว็บไซต์วิทยาลัยการอาชีพลอง http://www.lic.ac.th E-mail : [email protected] (งานสารบรรณ)

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

ปรัชญา

“วิสัยทัศน์กว้างไกล ใฝ่ใจคุณธรรม ส่งเสริมทักษะ เสียสละเพื่อสังคม”


วิสัยทัศน์วิทยาลัย

วิทยาลัยการอาชีพลอง เป็นสถานศึกษาที่มุ่งจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้ได้คุณภาพมาตรฐานการอาชีวศึกษา โดยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของชุมชน ตลอดจนการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และสามารถอยู่ร่วมในสังคมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข


พันธกิจวิทยาลัย

พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ชั้นปี

2. ผู้เรียนมีทักษะด้านวิชาชีพและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้

3. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

พันธกิจที่ 2 สร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านวิชาชีพ

1. สถานศึกษาส่งนักศึกษาทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน

2. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนโดยสถานศึกษาได้จัดทำหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถผลิตผู้เรียนที่มีทักษะออกสู่ตลาดแรงงาน

3. สถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายของ สอศ. แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2561-2574 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

4. สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายของ สอศ. แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2561-2574 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

พันธกิจที่ 3 สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ให้ก้าวทันเทคโนโลยี

1. สถานศึกษามีระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

2. งานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการและชุมชน สถานศึกษาสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ ร้านค้า โดยการนำเอาสิ่งประดิษฐ์ไปเผยแพร่กับชุมชนและได้รับการจดทะเบียน อนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ จากกองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา


อัตลักษณ์ของวิทยาลัย

“บริการวิชาชีพสู่ชุมชน”


เอกลักษณ์ของวิทยาลัย

“บริการ”

สภาพทั่วไป

อำเภอลอง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดแพร่ ห่างจากจังหวัดแพร่ประมาณ 42 กิโลเมตรและห่างจากรุงเทพมหานครประมาณ 620 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอสอง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเด่นชัย อำเภอสูงเม่นและอำเภอเมืองจังหวัดแพร่

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอแม่ทะและอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

อำเภอลองมีเนื้อที่ประมาณ 885,340.62 ไร่ หรือประมาณ 1,416 ตารางกิโลเมตร ลักษณะพื้นที่ เป็นป่าไม้และภูเขา 80% ที่ราบระหว่างหุบเขาประมาณ 20% มีลำน้ำสำคัญไหล่ผ่าน คือ แม่น้ำยม โดยรับน้ำในลำน้ำห้วยต่าง ๆ ของอำเภอไหลผ่าน 5 ตำบล คือ ตำบลบ้านปิน ตำบลห้วยอ้อ ตำบลปากกาง ตำบลทุ่งแล้งและตำบลแม่ปาน


แผนผังวิทยาลัยการอาชีพลอง

ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง)

รางวัลและผลงานของสถานศึกษา/สาขางาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา

1. วิทยาลัยการอาชีพลอง ผ่านการประเมินจาก สมศ. รอบ 3 ในระดับ ดี

2. ผ่านการประเมินระดับ 3 ดาว ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับชาติ (ภาคเหนือ)

3. ใบประกาศเกียรติคุณ ครูดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประกอบด้วย

- นางสุชาดา ตะริโย

- นายผดุง สีเขียว

4. เข้าร่วมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ ปี พ.ศ. 2563

- ประเภทที่ 1 สเปร์ยหญ้าหวานสกัดกำจัดมดและแมลง

- ประเภทที่ 4 ชาสมุนไพร 7 เซียน

- ประเภทที่ 6 หมวก safety เตือนภัยพลังงานแสงอาทิตย์

5. เข้าร่วมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ปี พ.ศ. 2563

- ประเภทที่ 1 สเปร์ยหญ้าหวานสกัดกำจัดมดและแมลง