หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

ปวช.62 อุตสาหกรรม 20101 - ช่างยนต์

ปวช.62 อุตสาหกรรม 20102 - ช่างกลโรงงาน

ปวช.62 อุตสาหกรรม 20104 - ช่างไฟฟ้ากำลัง

ปวช.62 อุตสาหกรรม 20105 - ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

ปวช.62 พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 20201 - การบัญชี

ปวช.62 พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 20204 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปว.)

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

ปวส.63 อุตสาหกรรม 30101 - เทคนิคเครื่องกล

ปวส.63 อุตสาหกรรม 30102 - เทคนิคการผลิต

ปวส.63 อุตสาหกรรม 30104 - ไฟฟ้า

ปวส.63 อุตสาหกรรม 30105 - อิเล็กทรอนิกส์

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

ปวส.63 พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 30201 - การบัญชี

ปวส.63 พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 30204 - เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล