ผู้บริหารสถานศึกษา

นายชัชวาล วงศ์ใหม่

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพลอง

นางสุภาภรณ์ จันทร์สว่าง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

และพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายมนต์ชัย ชุ่มเย็น

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและ

แผนงานและความร่วมมือ

ข้าราชการครู

นายธีรุตม์ปกรณ์ นาทธีรนันท์

นายบรรจง วงศ์ใจมา

นายปิยะวัฒน์ วงศ์ทนะ

นางสาวปาริชาต สวยรูป

นายผดุง สีเขียว

นายเกษมสันต์ ยะตินันท์

นายวิชัย มันจันดา

นายเทพฤทธิ์ วิทยาวุฒิไกร

นางกรรณิการ์ ยาวิปา

นางกัญปภาณณัฏฐ์ นาทธีรนันท์

นายนที ศรีนะ

นายปกรณ์ อินทร์ไชย

นายปิยะพงษ์ อินต๊ะยศ

นายวัชรพงศ์ สุวรรณเลิศ

พนักงานราชการ

นายจิระศักดิ์ แม่หล่าย

ว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์ คำเหลือง

นายทศพล ภู่สวาสดิ์

นายประภาส ขุนชุ่ม

นางพิมลณัฐ กิ่งจำปา

นางสุจิตรา คูหา

นางอุไรวรรณ กันทวงค์

นายอนุศร ทับทิม

ครูพิเศษสอน

นายสุรชัย พรมมา

นางสาวสินีนุช หมื่นอาสา

นายบุญลือ ปักศรี

นายปานวิทย์ แก้วมาทิ

นายวงศกร อะนันทา

นางสาวชนินทร์พร ปัญญาดี

นายณัฐกรณ์ จินสกุลแก้ว

นายคมกริช มะโนมูล

นายปิยวัฒน์ ดอกผึ้ง

นางสาวภัชราพร เสาร์แก้ว

นางสาววิภารัตน์ ข่มอาวุธ

นางสาวกัลย์สุดา แหวนทองคำ

นายพงศกร วงศ์ไทย

นางสาววารุณี อุตสัง

นายสุรพล ใจธรรม

นางสาวอัจจิมา กองคำ

เจ้าหน้าที่

นายศรัณยพงศ์ จันทร์สว่าง

นางสาวสิริโสภา เป็งดิบ

นางสาวโศรยา ม้าแก้ว

นางสาวอรอุมา กันหา

นางปิยนุช แสนบ่อ

นางนุชนาถ ยาแก้ว

นางพิชญาภา ชูชื่น

นางมลฤดี วงศ์ใจมา

นางสาวอรสิริยา เต็มสี

นางสาวจุฑารัตน์ ก๋าพรม

นางสาวนันทัชพร กันทะเขียว

นักการภารโรง แม่บ้าน คนขับรถ

นางประภาพร มังมูล

นางพรรณี อัจจิมา

นายกฤษณพงศ์ อัศวมงคล

นายพิเชษฐ์ หมื่นขันธ์

นายบุญธรรม ปั๋นจักร

นายวิมล ฝั้นมงคล