ประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22 - ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O24 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 - ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33 - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O34 - นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

O35 - การมีส่วนร่วมของผู้อำนวยการสถานศึกษา

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

แผนป้องกันการทุจริต

O39 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O40 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

O41 - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

O42 - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

O43 - การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา