รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
         เอกสารประกอบ รูปเล่ม (SAR)
          1. ตอนที่ 1
          2. ตอนที่ 2
          3. ตอนที่ 3
          4. ตอนที่ 4 
 

ข้อมูลจากงานประกัน  ๒๕๕๘

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

          เอกสารประกอบ รูปเล่ม (SAR)
          1. ตอนที่ 1
          
2. ตอนที่ 2
          
3. ตอนที่ 3
          
4. ตอนที่ 4

           
ข้อมูลจากงานประกัน  ๖ พ.ย. ๖๐

           
^