รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
         เอกสารประกอบ รูปเล่ม (SAR)
          ๑. ตอนที่ 
          ๒. ตอนที่ 
          ๓. ตอนที่ 
          ๔. ตอนที่ ๔ 
 

ข้อมูลจากงานประกัน  ๒๕๕๘
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
          เอกสารประกอบ รูปเล่ม (SAR)
          ๑. ตอนที่ 
          ๒
. ตอนที่ 
          ๓
. ตอนที่ 
          ๔
. ตอนที่ 

           
ข้อมูลจากงานประกัน  ๖ พ.ย. ๖๐


รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
       เอกสารประกอบ รูปเล่ม (SAR)

             ๑.๑ ด้านความรู้ 
             ๑.๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
             ๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
             ๒.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
             ๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
             ๒.๓ ด้านการบริหารจัดการ
             ๒.๔ ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
             ๓.๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
             ๓.๒ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 


         ข้อมูลจากงานประกัน พ.ค. ๒๕๖๒

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
       เอกสารประกอบ รูปเล่ม (SAR)

             ๑.๑ ด้านความรู้ 
             ๑.๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
             ๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
             ๒.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
             ๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
             ๒.๓ ด้านการบริหารจัดการ
             ๒.๔ ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
             ๓.๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
             ๓.๒ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 


         ข้อมูลจากงานประกัน พ.ค. ๒๕๖๓ 
^